พด.ปลื้ม!!คว้ารางวัลเลิศรัฐปี64ครบทั้ง3สาขารวม8ผลงาน

“รางวัลเลิศรัฐ” ถือเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มอบให้หน่วยงานภาครัฐ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูหน่วยงานที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จ มีความเป็นเลิศแห่งหน่วยงานภาครัฐ โดยแบ่งรางวัลออกเป็น 3 สาขา ได้แก่ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และสาขาบริการภาครัฐ

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า ปี 2564 กรมพัฒนาที่ดิน ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2564 ครบทั้ง 3 สาขา จำนวนทั้งสิ้น 8 รางวัล ประกอบด้วย

1.สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) “ผ่านเกณฑ์ระดับ Advance” และรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 1 การนำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม

2.สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม จำนวน 5 รางวัล จาก 4 ประเภทรางวัล ได้แก่ 1) ประเภทรางวัลสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม จำนวน 2 รางวัล “ระดับดีเด่น” จากผลงาน “ปลูกผัก รักษ์ดิน สร้างรายได้ คืนถิ่น สู่ลุ่มน้ำภาค” และ“ระดับดี” จากผลงาน “คันนาพารวย คูน้ำสวย ช่วยขจัดภัยแล้ง บ้านบึงกระจับ ตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์” 2) ประเภทรางวัลร่วมใจแก้จน จำนวน 1 รางวัล “ระดับดีเด่น” จากผลงาน “โคกจานแก้จน ปลูกถั่วพร้าบำรุงดินดี ผลผลิตข้าวหอมมะลิเพิ่มพูน” 3) ประเภทรางวัลผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ จำวน 1 รางวัล “ระดับดี” จากผลงาน “นายคำภีร์ หงษ์คำ ประธานกลุ่มเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) ตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ (ผลงาน : คันนาพารวย คูน้ำสวยช่วยขจัดภัยแล้ง ตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์)” 4) ประเภทรางวัลเลื่องลือขยายผล จำนวน 1 รางวัล “ระดับดี”จากผลงาน “ปลูกฮักท้องถิ่น หมอดินอินทรีย์ วิถียโสธร”

3.สาขาบริการภาครัฐ จำนวน 1 รางวัล “ระดับดี” จากผลงาน “การพัฒนาระบบบริการข้อมูลดินและการใช้ที่ดิน : ดินออนไลน์”

“รางวัลเลิศรัฐที่กรมพัฒนาที่ดินได้รับในครั้งนี้ ถือเป็นความภาคภูมิใจ สร้างขวัญและกำลังใจ อีกทั้งยังสร้างแรงจูงใจให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดินในการเปิดระบบราชการให้ประชาชนและภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ และทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมโดยส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกระบวนการ ตั้งแต่การให้ข้อมูลข่าวสาร การรับฟังความคิดเห็น การเข้ามาเกี่ยวข้อง ไปจนถึงการสร้างความร่วมมือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐในการตอบสนองความต้องการของประชาชนและการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืนต่อไป”นางสาวเบญจพร กล่าว

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ได้จัดพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงาน และมอบรางวัลในครั้งนี้ ซึ่งกรมพัฒนาที่ดิน ได้จัดสถานที่ในการรับชม ส่งแรงใจเชียร์ การถ่ายทอดสดออนไลน์การจัดพิธีมอบรางวัล ณ ห้องประชุม 1214 ชั้น 2 กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โดยมีผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดิน คณะทีมงาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดออนไลน์ดังกล่าว

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow