"ประกันสังคม"โชว์ผลงานโดดเด่นด้านประสิทธิภาพให้บริการภาครัฐคว้า4รางวัลเลิศรัฐปี64

เมื่อวันที่ 16 ก.ย.64 ณ ห้องประชุมสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานประกันสังคม น.ส.ภคมน ศิลานุภาพ ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ สำนักงานประกันสังคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม ได้เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) จัดโดย สำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อมอบรางวัลให้กับหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการพัฒนาที่โดดเด่น และผ่านเกณฑ์พิจารณารางวัลฯ โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี

น.ส.ภคมน ศิลานุภาพ ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ สำนักงานประกันสังคม กล่าวในโอกาสที่สำนักงานประกันสังคม ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ที่มอบให้หน่วยงานที่มีผลการดำเนินการที่เป็นเลิศทั้งในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร โดยในปี 2564 สำนักงานประกันสังคมได้รับรางวัลเลิศรัฐ จำนวน 4 รางวัล ได้แก่

1.รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น ประเภทยกระดับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นที่พึงพอใจ

2.รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทพัฒนาการบริการ ผลงาน “การพัฒนาบริการชำระเงินสมทบทางอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร โดยกองบริหารการเงินและการบัญชี ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางในการให้บริการ ทำให้นายจ้าง และผู้ประกันตนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย

3.รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ ผลงานการเชื่อมโยงข้อมูลเริ่มต้นธุรกิจ เป็นรางวัลที่มอบให้กับสำนักงานประกันสังคม ที่ได้มีการบูรณาการข้อมูลด้านการเริ่มต้นธุรกิจร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากร

4.รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด หมวด 3 ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับสำนักงานประกันสังคม หน่วยงานของรัฐที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการขององค์กร

สำหรับ 4 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่สำนักงานประกันสังคมมีความมุ่งมั่นในการทำงาน เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการพัฒนาองค์กร สู่ความเป็นเลิศ และพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอย่างโดดเด่น เพื่อให้บริการนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และประชาชน รวมทั้งสิทธิประโยชน์ด้านประกันสังคมที่เพิ่มขึ้น ล้วนแต่สร้างความพึงพอใจ ให้แก่ผู้ประกันตน ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสำนักงานประกันสังคมที่พร้อมสร้างสรรค์สังคมแรงงาน ที่มีหลักประกันถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow