"สสวท."ชวนครูใช้งานฟรี!Project14ตัวช่วยสอนออนไลน์วิทย์-คณิตรับนิวนอร์มัล

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ชวนครูใช้งาน Project 14 โครงการสอนออนไลน์ นำสู่ความปกติใหม่ทางการศึกษา (New Normal Education) ซึ่งนำเสนอวีดิทัศน์การสอนที่พัฒนาขึ้นตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และหนังสือเรียน สสวท. ตรงตามหลักสูตร ครอบคลุมตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม สอดแทรกตัวอย่าง คลิป หรือ แอนิเมชั่น อธิบายเพิ่มความชัดเจน ครูสามารถใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในการสอนออนไลน์เพื่อสร้างความเข้าใจให้นักเรียนได้ สำหรับนักเรียนยังใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถศึกษา ค้นคว้า ทบทวนบทเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา กำหนดการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง โดยเน้นความเข้าใจเชื่อมโยงชีวิตจริง

ใช้งานฟรีที่ Website IPST Proj14 : https://proj14.ipst.ac.th
YouTube IPST Proj14 : https://youtube.com/c/IPSTProj14
และ Facebook IPST Proj14 : https://www.facebook.com/ipstproj14

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow