"เรืองไกร"ส่งหนังสือถึง"นายกฯ"เตือนให้ทบทวนมติครม."สัมปทานดาวเทียม"ส่อขัดรัฐธรรมนูญ

วันที่ 8 ก.ย.64 นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีต ส.ว.กล่าวว่า ในฐานะที่เคยตรวจสอบเรื่องเดิมเกี่ยวกับสัมปทานดาวเทียม ซึ่งหลายคดีที่เกิดขึ้นในอดีตเป็นการทุจริตเชิงนโยบาย เปิดเผยว่า เห็นมติ ครม.เมื่อวันที่ 7 ก.ย.ที่ผ่านมาในสื่อแล้ว รู้สึกว่าการแก้สัญญาสัมปทานดาวเทียมไทยคมอาจไม่ชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญ โดยมติ ครม.มี 2 กรณีคือ 1.กรณีการแก้ไขสัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ (สัญญาฉบับที่ 5) ครม.เห็นชอบให้ บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์ ถือหุ้นใน บมจ.ไทยคม ไม่ต่ำกว่า 51% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ดำเนินการแก้ไขสัญญาตามขั้นตอนของ พ.ร.บ.การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562

นายเรืองไกรกล่าวว่า และ 2.กรณีดาวเทียมไทยคม 4 (ไอพีสตาร์) ครม.เห็นชอบให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา โดยกำหนดให้ดาวเทียมไทยคม 4 (ไอพีสตาร์) ผนวกเข้ามาเป็นดาวเทียมภายใต้สัญญา ทั้งนี้ ให้ดำเนินการแก้ไขสัญญาตามขั้นตอนของ พ.ร.บ.การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562 แต่มติ ครม.ดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ร.บ.การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562 และรัฐธรรมนูญ 2560 มาตราที่เกี่ยวข้องด้วย แต่จากการพิจารณาศึกษาข้อกฎหมายและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องมีประเด็นว่ามติคณะรัฐมนตรี อาจขัดต่อกฎหมายและรัฐธรรมนูญ และมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวซึ่งมิใช่กฎหมาย การอาศัยเพียงประกาศของคณะกรรมการ กสทช.อาจหาเพียงพอไม่

“มติ ครม.ครั้งนี้ยังอาจส่อไปในทางเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ตาม พ.ร.ป.ป.ป.ช. 2562 หมวด 6 อีกด้วย ดังนั้น เพื่อให้มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายและรัฐธรรมนูญไม่ผิดพลาดเหมือนรัฐบาลในอดีต ซึ่งรัฐมนตรีบางคนในรัฐบาลชุดนี้เคยร่วมกระทำผิดจนตกเป็นจำเลยมาแล้ว กรณีนี้จึงมีเหตุที่ควรแจ้งเตือนนายกรัฐมนตรีให้ทราบ อีกทั้งเรื่องนี้มีรายละเอียดมาก

ความไม่รอบคอบและเร่งรีบอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐตามมาได้ เช้าวันนี้จึงได้ส่งหนังสือทางไปรษณีย์ถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้พิจารณาโดยละเอียดรอบคอบก่อนว่ามติคณะรัฐมนตรีวันที่ 7 กันยายน 2564 เกี่ยวกับการแก้สัญญาสัมปทานดาวเทียมไทยคมนั้นชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญหรือไม่” นายเรืองไกรกล่าว

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐