“จับกัง1”ย้ำนายจ้างลดค่าจ้างลดสวัสดิการเหตุวิกฤติโควิดโดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกจ้างผิดกม.แรงงาน

รมว.แรงงาน สั่งการ “กสร.” ทำความเข้าใจกับนายจ้าง กรณีนายจ้างลงโทษลูกจ้างที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยการหักหรือลดค่าจ้าง โดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง ถือเป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) พบว่ามีนายจ้างหลายรายที่ออกข้อกำหนดลงโทษลูกจ้างที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยการหักค่าจ้าง ลดค่าจ้าง หรือลดสวัสดิการต่างๆเช่น ไม่จ่ายโบนัสหรือเงินอื่นๆ จากกรณีดังกล่าวนี้ รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหมมีความห่วงใยและกำชับให้มีการคุ้มครองดูแลเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ลูกจ้าง

ทั้งนี้กระทรวงแรงงานได้สั่งการให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทำความเข้าใจกับนายจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการให้ทราบว่า แม้นายจ้างจะมีอำนาจออกประกาศ ระเบียบ หรือคำสั่งเกี่ยวกับมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ลูกจ้างปฏิบัติตามทั้งในเวลาทำงานและนอกเวลาทำงานก็ตาม แต่นายจ้างไม่สามารถลงโทษลูกจ้างที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยวิธีการหักหรือลดค่าจ้าง ลดสวัสดิการต่างๆของลูกจ้างได้ เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างที่ไม่เป็นคุณแก่ลูกจ้าง และการหักค่าจ้างดังกล่าวไม่เข้าข้อยกเว้นตามมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 หากนายจ้างหักค่าจ้างหรือลดค่าจ้างโดยลูกจ้างไม่ยินยอม จึงเป็นกรณีที่นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างไม่ถูกต้องตามระยะเวลาที่กำหนด อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 70 ซึ่งมีโทษตามมาตรา 144 วรรคหนึ่ง คือจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยลูกจ้างมีสิทธิยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานเพื่อให้สอบสวนและมีคำสั่งให้นายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องได้

นางโสภา เกียรตินิรชา รองอธิบดีและโฆษกกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวเพิ่มเติมว่า กรณีนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบกิจการ ได้จัดสวัสดิการนอกเหนือจากที่พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 กำหนด เช่น โบนัส ฯลฯ ซึ่งการได้รับสวัสดิการต่างๆย่อมต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่นายจ้างกำหนด หรือนายจ้างและลูกจ้างตกลงกันแล้วแต่กรณี หากนายจ้างไม่ให้ลูกจ้างมีสิทธิได้รับสวัสดิการดังกล่าว โดยอ้างเหตุที่ลูกจ้างป่วยเพราะติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติมในภายหลังย่อมไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างที่ไม่เป็นคุณแก่ลูกจ้างเช่นเดียวกัน หากนายจ้างปรับหรือลดสวัสดิการ โดยไม่ชอบหรือนอกเหนือจากข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างในลักษณะที่ไม่เป็นธรรมและเป็นการกระทบต่อสิทธิของลูกจ้าง ลูกจ้างสามารถใช้สิทธิฟ้องร้องต่อศาลแรงงานได้ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐