'พงษกร'ตรวจเยี่ยมโรงพักมอบนโยบาย7ข้อตร.ควรจำขึ้นใจ

พงษกร อุปพงษ์

เมื่อวันที่ 20 ต.ค.64 พ.ต.อ.พงษกร อุปพงษ์ รอง ผบก.ภ.จ.กาญจนบุรี ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี โดยมี พ.ต.อ.ณภัทรมงคล เหลืองกุลวัฒน์ ผกก.สภ.ห้วยกระเจา พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ พนักงานสอบสวนเวร สิบเวร พนักงานวิทยุ และเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ปฏิบัติหน้าที่ จึงได้กำชับให้ปฏิบัติตามนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1.นำนโยบายรัฐบาล วิสัยทัศน์ ผบ.ตร. เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่นำสมัย ในระดับมาตรฐานสากล เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา วิสัยทัศน์ตำรวจภูธรภาค 7 ภักดีองค์ราชัน มุ่งมั่นสร้างศรัทธา พัฒนาเป็นมืออาชีพ บังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม นำสมัย เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา และวิสัยทัศน์ ผบช.ภ.7 ทำงานเชิงรุก เป็นตำรวจมืออาชีพ เพื่อความผาสุกของประชาชน” นำไปปฏิบัติให้เห็นผลเป็นรูปธรรม

2 เน้นการทำงานกันเป็นทีม ยึดมั่นในระเบียบวินัย บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชน และดำรงตนอย่างมีเกียรติ ตามนโยบายของ ผบช.ภ.7 3.กำชับการยกระดับการให้บริการประชาชนทั้งใน และนอกสถานีตำรวจ 4.ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ กวดขัน กำกับ ดูแล สอดส่องความประพฤติ และพฤติกรรมของข้าราชการตำรวจภายใต้การปกครองบังคับบัญชา ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ คำสั่ง แบบแผนธรรมเนียมของทางราชการอย่างสม่ำเสมอโดยใกล้ชิดตามคำสั่งกรมตำรวจ ที่ 1212/2537 ลง 1 ต.ค.37 เรื่อง มาตรการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจ

5.ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องตรวจสอบควบคุมกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด การกระทำความผิดใดๆ ที่มิชอบด้วยกฎหมาย 7.ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับดูแลสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยเคร่งครัด

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐