"สอศ."เดินหน้าวางแผนยกระดับอาชีวะเอกชน

นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า จากนโยบายนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ด้านการศึกษาเพื่ออาชีพ และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ในการยกระดับอาชีวศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงได้ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรวบรวมแนวคิดจากภาคส่วนต่างๆ จัดทำแผนและแนวทางการสู่การปฏิบัติที่จะพัฒนาและยกระดับอาชีวศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อไปว่าการประชุมในครั้งนี้ สอศ. ได้ลงพื้นที่สำรวจสภาพ และปัญหา และระดมความคิด ซึ่งได้มีการนำเสนอแนวคิดและรูปแบบเพื่อการพัฒนาโดยการนำนวัตรกรรมการบริหารแบบบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาแบบองค์รวม โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (Holistic and Area based Vocational Education : HAVE) ในลักษณะเครือข่ายแบบ Consortium บูรณาการระดมสรรพกำลังและทรัพยากรร่วมกัน ระหว่างสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับสถานประกอบการ และพันธมิตรต่างๆ ในรูปแบบการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการ กำหนดให้บุคคลในสถานประกอบการหรือภาคเอกชนที่มีศักยภาพสูงเป็นประธานกรรมการ และผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ทำหน้าที่เป็นประธานอาชีวศึกษาจังหวัดนั้น ๆ เป็นกรรมการและเลขานุการ และมีกรรมการจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพในพื้นที่นั้น ๆ เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาสถานศึกษา และมองภาพอนาคตไปถึงหน่วยงานอื่นๆ ที่จะร่วมจัดการศึกษาสายวิชาชีพ เช่นหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ให้เป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนได้ตามบริบททางการศึกษาและบริบทเชิงพื้นที่ ที่เอื้อต่อการจัดการอาชีวศึกษา ในสาขาวิชาที่ตรงกับความต้องการของพื้นที่และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศอย่างมีคุณภาพ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเป็นสำคัญ ทั้งนี้จะเริ่มที่จังหวัดสระแก้ว เป็นพื้นที่แรก และหากดำเนินการเป็นผลสำเร็จ ก็จะได้ ถอดบทเรียนเพื่อเป็นต้นแบบนำไปใช้ในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป

โดยการประชุมมีการรับฟังสภาพความต้องการของพื้นที่ ระดมความคิดร่วมกัน และเตรียมร่างแนวทางการยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาแบบองค์รวมโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อใช้การขับเคลื่อนการดำเนินงานต่อไป ซึ่งภาคส่วนในพื้นที่ที่ได้มาร่วมดำเนินการ ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว หอการค้าจังหวัดสระแก้ว บริษัทน้ำตาลและอ้อยตะวันออกจำกัด (มหาชน) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมฯ กลุ่มภาคกลาง วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) และสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ และสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ในจังหวัดสระแก้ว จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว วิทยาลัยเทคโนโลยีสระแก้ว และวิทยาลัยไฮเทค สระแก้ว

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐