"จุรินทน์"ลงตรังยาหอมชงโครงการพัฒนาด้านต่างๆสู่ครม.

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่จังหวัดตรัง ประชุมหารือข้อราชการในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการของจังหวัดตรังวันนี้ (21 ตุลาคม 2564) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในการประชุมหารือข้อราชการในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการของจังหวัดตรัง โดยมี นายไชยยศ จิรเมธากร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับและร่วมในการประชุคม ณ ห้องพระยารัษฎา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาของจังหวัดตรัง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีฯ สำหรับประเด็นปัญหาที่นำเสนอ ประกอบด้วย 1. การแก้ไขปัญหาพื้นที่อยู่อาศัยและที่ทำกินพื้นที่ ต.นาวง อ.ห้วยยอด และ อ.สิเกา ที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และปัญหาการบุกรุกพื้นที่เช่าของกรมป่าไม้ที่หมดสัญญาในพื้นที่ อ.สิเกา และ อ.วังวิเศษ 2. การพัฒนาถนนสายน้ำผุด-ห้วยยอด เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวธรรมชาติ และการพัฒนาถนนสาย สิเกา-ควนกุน เป็นเส้นทาง 4 ช่องทางจราจร เพื่อเชื่อมต่อจังหวัดกระบี่ 3. การเก็บภาษีที่อยู่อาศัยและทำกินในเกาะลิบง อ.กันตัง 4. การรองรับนักท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน และโครงการ Andaman sandbox ในพื้นที่เกาะมุก เกาะลิบง และเกาะสุกร จังหวัดตรัง เกี่ยวกับมาตรการรองรับนักท่องเที่ยว และการบริหารจัดการวัคซีน 5. ประเด็นปัญหาในพื้นที่เกาะลิบง ได้แก่ ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ปัญหาขยะทะเล 6. การพัฒนาท่าเรือกันตังเพื่อการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ นอกจากนี้ ยังมีโครงการที่สำคัญเพื่อขอรับการสนับสนุนเพื่อผลักดันเข้าสู่ ครม.สัญจร ที่จังหวัดกระบี่ มี 3 เรื่อง คือ โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์ฟื้นฟูพะยูนและสัตว์ทะเลหายาก โครงการพัฒนาสนามกีฬาเทศบาลนครตรัง และโครงการก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาทุ่งแจ้งด้วย

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐