พ่อเมืองนครพนมคนใหม่ลุยมอบนโยบายหนุนอาชีพพอเพียงฟื้นเศรษฐกิจสู้โควิด

ผู้ว่า ชาธิป รุจนเสรี พ่อเมืองนครพนมคนใหม่ป้ายแดง ประเดิมลุยลงพื้นที่มอบนโยบาย ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น หนุนชาวบ้าน ยกระดับอาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่น เศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก สู้ภัยโควิด เร่งแก้ปัญหาพัฒนา บริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร รองรับเศรษฐกิจพอเพียง สร้างอาชีพ สร้างรายได้ยั่งยืน ควบคู่ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว เศรษฐกิจการค้า ย้ำสร้างความร่วมมือชุมชนตัดวงจรแก้ปัญหายาเสพติดแพร่ระบาดเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ที่ อ.นาแก จ.นครพนม นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย นางสาวศุภพานี โพธิ์สุ นายก อบจ.นครพนม รวมถึง ส.อบจ.นครพนม หัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวข้อง ลงพื้นที่มอบนโยบาย สร้างความร่วมมือการพัฒนา ให้กับ ข้าราชการผู้นำชุมชนหมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานเกี่ยวข้อง ของ อ.นาแก จ.นครพนม เพื่อสร้างความร่วมมือการพัฒนาด้านต่างๆ ของจังหวัดนครพนม ถือเป็นการประเดิมลงพื้นที่ครั้งแรกลุยมอบนโยบาย หลังมารับตำแหน่งผู้ว่าราชการคนใหม่ คนที่ 43 ของ จ.นครพนม โดยในครั้งนี้ ได้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของจังหวัดนครพนม ภายใต้หลัก 5 ร คือ ริเริ่มสร้างสรรค์ ทำงานเชิงรุก ทำงานด้วยความรัก รอบคอบ รวมถึงเป้าหมาย 5 ส ประกอบด้วย สงบ สุข สะอาด สวยงาม และ สะดวก ซึ่งทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกัน ควบคู่กันไป ทั้งนี้จะได้ลงพื้นที่มอบนโยบายทุกภาคส่วนเกี่ยวข้อง ทั้ง 12 อำเภอ เพื่อขับเคลื่อนไปพร้อมกัน ต่อยอดการพัฒนา จ.นครพนม ให้เป็นเมืองแห่งการค้า เศรษฐกิจ ท่องเที่ยว ที่สำคัญที่สุดของภาคอีสาน ภายหลัง ทางด้าน นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และคณะ ได้ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมสถานที่สำคัญของ อ.นาแก ประกอบด้วย อนุสรณ์สถานแห่งความสงบบริเวณฐานทัพภูพานน้อย ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม โดยได้ก่อสร้างขึ้น ภายหลังเหตุการณ์ความรุนแรงสงบลง ทางรัฐบาล จึงได้มีการก่อตั้ง ไว้เป็นที่เตือนใจของชาวไทย ให้มีความรู้รัก สามัคคี หลังเคยเป็นพื้นที่สีแดงยุคการต่อสู้ของคอมมิวนิสต์ ภายใต้พระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ต้องการให้คนไทยรู้จักการให้อภัยปรองดอง อะลุ่มอล่วยซึ่งกันและกัน ส่งผลให้พื้นที่ภาคอีสานเกิดความสงบร่วมเย็นภายใต้พระบารมีแห่งพระองค์มาถึงปัจจุบัน ทั้งนี้กองทัพภาคที่ 2 และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมกันจัดสร้างอนุสรณ์สถานแห่งความสงบ รู้รักสามัคคีขึ้น เป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 5 ธันวาคม2542 และเป็นสิ่งเตือนใจให้คนไทย รู้รักสามัคคี โยมีการก่อสร้างขึ้น เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2543 พร้อมได้รับการพัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้ศึกษาประวัติศาสตร์ และแหล่งท่องเที่ยวถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังได้เดินทางไปเยี่ยมชมกลุ่มอาชีพทอผ้าพื้นเมือง บ้านหนองสังข์ ต.หนองสังข์ อ.นาแก จ.นครพนม เพื่อวางแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยว และสนับสนุนการส่งเสริมอาชีพภูมิปัญญาชาวบ้าน สร้างรายได้ สู้ภัยโควิดทั้งนี้ นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า วันนี้ตนนำหัวหน้าส่วนราชการมาพบปะมอบนโยบาย สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนา การแก้ไขปัญหาความเดอืดร้อนของชาวบ้านในพื้นที่ อ.นาแก จ.นครพนม หลังรับตำแหน่งใหม่ ถือเป็นอำเภอแรก ในการลงพื้นที่ และจะดำเนินการต่อเนื่องจนครบทั้ง 12 อำเภอ สำคัญที่สุดตนได้นำหลัก 5 ร 5 ส เป็นแนวทางการทำงาน รวมถึงเน้นการส่งเสริมอาชีพจากภูมิปัญญาชาวบ้าน ซึ่งได้เยี่ยมชมกลุ่มทอผ้าพื้นเมือง ของ ต.หนองสังข์ อ.นาแก ที่เป็นต้นแบบประสบความสำเร็จสร้างอาชีพสร้างรายได้ และจะต้องมีการยกระดับให้มีความมาตรฐานมากขึ้น ให้สร้างอาชีพ เพิ่มมูลค่าผลผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้น ควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยว คาดว่า จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี รวมถึงนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นต้นแบบให้ประชาชนได้นำเป็นพื้นฐานในการสร้างอาชีพ สร้างความเป็นอยู่ที่ดี โยจะเน้นเรื่องการพัฒนาแหล่งน้ำการบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอทุกพื้นที่ รองรับอาชีพการเกษตร นอกจากนี้ยังได้มอบนโยบายในการสร้างความเข้มแข็งเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ภายใต้การดูแลของผู้นำชุมชนท้องถิ่น ตัดวงจรยาเสพติด ป้องกันการแพร่ระบาด อย่างไรก็ตามสำคัญที่สุด ในช่วงนี้จะต้องมีมาตรการควบคุมโรคโควิดระบาดให้ได้มากที่สุด และตั้งเป้าให้ประชาชนฉีดวัคซีนให้มากกกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ จากปัจจุบันได้ประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ จะเป็นสิ่งสำคัญในการกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยว หากสามารถควบคุมโรคโควิดได้ ทุกอย่างจะดีขึ้นอย่างแน่นอน

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐