กรมพินิจฯเดินหน้าสร้างโอกาสพัฒนาอาชีพเด็กและเยาวชนสู่การเป็น‘ศูนย์ฝึกเอกชน’อย่างเต็มรูปแบบ

วันที่ 19 ต.ค.64 เวลา 09.30 น. กระทรวงยุติธรรม โดย กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่เด็กและเยาวชน ในโครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาทักษะเด็กและเยาวชน เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ หลักสูตร : กิจการร้านกาแฟเบื้องต้น รุ่นที่ 1/2564” จำนวน 5 คน โดยได้รับเกียรติจาก คุณชรัส ลิขิตคุณวงศ์ ที่ปรึกษาคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบใบประกาศฯ กับ พ.ต.ท. วรรณพงษ์ คชรักษ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการนี้ได้รับเกียรติจาก นางวิรา ยากะจิ ณ พิกุล รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และคณะผู้พิพากษาสมทบ พร้อมด้วย นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจฯ (1) ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมฯ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมพินิจฯ และผู้บริหารจากบมจ. ซีพี ออลล์ จำกัด นำโดย คุณกนกอร ทิพยพรกุล ผู้จัดการทั่วไป ดูแลหน่วยงานคัดสรรและเบลลินี่ พรีเมี่ยม คาเฟ่ และ คุณกวิฐาร์พรณ์ จาตุรนณ์ภากร รองผู้จัดการทั่วไปส่วนงานพัฒนาทักษะและมาตรฐานสินค้า และคณะ ตลอดจนผู้ปกครองของเยาวชนเข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย ซึ่งภายในพิธีมีการเปิดวีดิทัศน์สรุปผลการดำเนินงาน ในชื่อชุด “ให้โอกาสเท่ากับพัฒนาตนเอง” แก่ผู้ร่วมงานได้รับชมพ.ต.ท. วรรณพงษ์ คชรักษ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดเผยว่า กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน มีนโยบายในการคืนเด็กดีสู่สังคมอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม โดยอาศัยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ ตามความถนัดหรือความสนใจ เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนให้ดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เด็กและเยาวชนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข และไม่กลับไปกระทำผิดซ้ำ ทั้งนี้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยหน่วยงานคัดสรรและเบลลินี่ พรีเมี่ยม คาเฟ่ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมและโครงการต่างๆ อาทิ การสนับสนุนการจัดแข่งขันบาริสต้าในโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะเด็กและเยาวชนด้านวิชาชีพ ที่จัดมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 – 2562 อีกทั้งการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ และศูนย์ฝึกและอบรมฯ ทั่วประเทศ ในการประกอบอาชีพบาริสต้า ตลอดจนสนับสนุนเงินรางวัลและทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถ ให้ได้รับการพัฒนาต่อยอดการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพในอนาคต“โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะเด็กและเยาวชน เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ หลักสูตร : กิจการร้านกาแฟเบื้องต้น รุ่นที่ 1/2564 ได้รับการสนับสนุนและความอนุเคราะห์จากหน่วยงานคัดสรรและเบลลินี่ พรีเมี่ยม คาเฟ่ บมจ. ซีพี ออลล์ ในการรับเด็กและเยาวชนที่มีความสนใจเข้ารับการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในหลักสูตรกิจการร้านกาแฟเบื้องต้น ประกอบด้วย 3 หัวข้อย่อย ได้แก่ การทำบาริสต้า การทำเบเกอรี่ และการบริหารจัดการร้าน นอกจากนี้ยังได้รับอนุเคราะห์ในการขยายสาขาเพื่อรองรับการฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติของเด็กและเยาวชน เพื่อให้บริการเครื่องดื่มและเบเกอรี่ระดับพรีเมี่ยมแก่บุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในอาคารกระทรวงยุติธรรมด้วย นับได้ว่าโครงการนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีกระทั่งเด็กและเยาวชนทั้ง 5 คนสำเร็จการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว และโครงการสำเร็จลุ่ล่วงไปด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กและเยาวชนในรุ่นที่ 1/2564 จะได้พัฒนาและสานต่อการเป็นพนักงานประจำของหน่วยงานคัดสรรและเบลลินี่ คาเฟ่ รวมถึงการฝึกอบรมหลักสูตรนี้แก่เด็กและเยาวชน รุ่นที่ 2/2564 ให้สำเร็จเฉกเช่นวันนี้ต่อไป” พ.ต.ท. วรรณพงษ์ กล่าว. ด้าน นายชรัส ลิขิตคุณวงศ์ ที่ปรึกษาคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)หน่วยงานคัดสรรและเบลลินี่ พรีเมียมคาเฟ่ กล่าวว่า วันนี้ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในพิธีมอบใบประกาศคุณวุฒิวิชาชีพ โดยร้านนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างบริษัท ซีพี ออลล์ และกระทรวงยุติธรรม จนทำให้เกิดหลักสูตรการจัดการเบเกอรี่ กาแฟ และเครื่องดื่มให้กับเด็กและเยาวชนของกรมพินิจฯ ผมขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ที่ได้ผ่านการอบรมฝึกทักษะวิชาชีพ รุ่นที่1 ในครั้งนี้ “ผมเชื่อว่าเด็กและเยาวชนจะสามารถนำไปประกอบวิชาชีพ เลี้ยงดูตนเอง และเป็นคนที่มีคุณภาพของประเทศชาติ สามารถใช้ชีวิตในสังคมอย่างเต็มภาคภูมิได้ และขอขอบคุณที่ให้เราร้านเบลลินี่มาเป็นส่วนร่วมสร้างอนาคตของเยาวชนครั้งนี้” นายชรัส กล่าวปิดท้าย.หลังจากเสร็จสิ้นพิธีการ คณะผู้บริหารและแขกผู้มาร่วมงานได้ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับเยาวชน พร้อมทั้งเยี่ยมชมการทำงานของเยาวชน ณ ร้าน Bellinee’s Grab & Go @ DJOP บริเวณหน้าศูนย์บริการร่วม ชั้น 1 อาคารกระทรวงยุติธรรมอีกด้วย ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของนายจ้าง/สถานประกอบการ และเป็นการเตรียมความพร้อมแก่เด็กและเยาวชนในด้านการประกอบอาชีพหลังครบระยะเวลาการฝึกอบรม พิธีดังกล่าวจัดโดยศูนย์สร้างโอกาสและบริการ ด้านอาชีพเด็กและเยาวชน สำนักงานเลขานุการกรม ณ ห้องประชุมใหญ่ 7 – 01 ชั้น 7 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน อาคารกระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐