เช็ก!!ย้ายข้าราชการศาลยุติธรรมรอบตุลาคม64

วันนี้ (วันที่ 15 กันยายน 2564) สํานักงานศาลยุติธรรมได้มีคําสั่งที่เกี่ยวกับการย้ายข้าราชการศาลยุติธรรม (ครั้งสุดท้ายของการย้ายรอบตุลาคม 2564) ได้แก่ คําสั่งสํานักงานศาลยุติธรรม ที่ 1018/2564 ลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564 ย้ายข้าราชการศาลยุติธรรม จํานวน 883 ราย และคําสั่งสํานักงานศาลยุติธรรมที่ 1019/2564 ลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564 เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการศาลยุติธรรม จํานวน 85 ราย ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 โดยกําหนดให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งเดินทางไปรายงานตัวเข้ารับราชการตามตําแหน่งในวันที่ 1 ตุลาคม 2564อ่านรายละเอียด

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐