ในหลวงมีพระราชสาส์นอำนวยพรในโอกาสวันเอกราชสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน ซึ่งตรงกับวันที่ 1 กันยายน 2564 ความว่า ฯพณฯ นายชัฟคัต มีร์ซีโยเยฟประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถานกรุงทาชเคนต์ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพร และความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความสำเร็จของประชาชนและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของสาธารณรัฐอุซเบกิสถานข้าพเจ้าตระหนักยิ่งถึงคุณค่าของมิตรไมตรีอันเข้มแข็งระหว่างประเทศและประชาชน ของเราทั้งสอง อีกทั้งเชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดดังกล่าวจะก่อให้เกิดการพัฒนาเพิ่มพูนความร่วมมือ ในกิจการด้านต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการฝึกอบรมและการแลกเปลี่ยน ทางวิชาการ รวมทั้งการท่องเที่ยว ต่อไปในภายภาคหน้า(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐