“น้อมรำลึกสายธารพระเมตตา…สู่เหล่าข้าฯตชด.”

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงประกอบพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อพสกนิกรชาวไทย ด้วยพระราชหฤทัยอันมุ่งมั่น ทรงงานหนักและทรงเสียสละความสุขส่วนพระองค์ เสด็จพระราชดำเนินไปในถิ่นทุรกันดาร เพื่อทรงสดับรับฟังทุกข์สุขของราษฎรด้วยพระองค์เอง จากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือตามแนวพระราชดำริและจัดทำโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน ช่วยนำพาประเทศให้เจริญก้าวหน้าภายใต้ร่มพระบารมีสืบจนถึงปัจจุบันกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเป็นหน่วยงานหนึ่ง ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงไว้วางพระราชหฤทัย พระราชทานโครงการพระราชดำริให้เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนในถิ่นทุรกันดาร โดยเมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๙ ได้เสด็จแปรพระราชฐานไปประทับ ณ วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังไกลกังวลไปยังโรงเรียนบ้านห้วยมงคล ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อทรงเยี่ยมเยียนราษฎร ระหว่างทางเสด็จฯ ได้ทรงพบเห็นสภาพเส้นทางที่ราษฎรในพื้นที่ใช้สัญจร และเมื่อทรงทราบถึงความเดือดร้อนของราษฎร ซึ่งมีสภาพความเป็นอยู่ที่ยากลำบาก เส้นทางสัญจรจากบ้านห้วยมงคลและบ้านหนองตะเภาไปตัวอำเภอ มีสภาพเป็นหลุมบ่อและหล่มโคลน ทำให้การขนผลผลิตทางการเกษตรออกมาจำหน่าย ที่ตลาดในอำเภอหัวหิน ต้องอาศัยการจ้างเหมารถยนต์ ชักลากไม้บรรทุกออกมา ทำให้เสียเวลาและไม่คุ้มค่าใช้จ่าย จึงทรงมีพระราชกระแสให้ตำรวจตระเวนชายแดน โดยตำรวจพลร่ม ค่ายนเรศวรเข้าช่วยเหลือราษฎร ได้พระราชทานรถแทรกเตอร์แก่ค่ายนเรศวร เพื่อใช้ในการพัฒนาเส้นทาง ไปยังบ้านห้วยมงคลตามพระราชประสงค์ “โครงการสร้างถนนห้วยมงคล” จึงนับเป็นโครงการพัฒนาตามพระราชดำริโครงการแรก ที่ตำรวจตระเวนชายแดน รับสนองงานด้วยความภาคภูมิใจอย่างยิ่งและยังคงตราตรึงอยู่ในความทรงจำทุกวันนี้นอกจากนี้ยังทรงไว้วางพระราชหฤทัย พระราชทานโครงการพระราชดำริให้เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ต่างๆ อาทิ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร และอีกหลายโครงการให้แก่ตำรวจตระเวนชายแดนได้สนองงานพระราชดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนในถิ่นทุรกันดารและเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ตำรวจตระเวนชายแดนได้รับพระราชทานน้ำพระราชหฤทัย จากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการเสด็จฯ เยี่ยมตามฐานปฏิบัติการในถิ่นทุรกันดาร พระราชทานสิ่งของและพระราชทรัพย์ เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจ ประดุจพระเมตตาที่หล่อเลี้ยงชีวิต ชุบชีวิตและประคับประคองจิตวิญญาณของตำรวจตระเวนชายแดนให้เข้มแข็ง กล้าหาญและมั่นคง พร้อมที่จะปกป้องดูแลอาณาประชาราษฎร์ให้มีความผาสุก ประเทศชาติมีความมั่งคงเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรที่ทรงมีต่อประเทศชาติและตำรวจตระเวนชายแดน ข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดนทุกนายจะขอมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง เสียสละ อดทน ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล เพื่อปกป้อง เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และความผาสุกของประชาชน เป็นตำรวจที่ประชาชนเชื่อมั่น ศรัทธา และเป็นที่พึ่งได้อย่างแท้จริง สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐