ราชกิจจาฯประกาศระเบียบขนส่งทางบกใหม่ต่อใบขับขี่หมดอายุเกินกว่า3ปี

เมื่อวันที่ 26 ก.ย.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ “ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการต่ออายุ การแก้ไขรายการ และการออกใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564” ลงนามโดยนายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ความว่า .. ตามที่ได้มีระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการต่ออายุ การแก้ไขรายการ และการออกใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2564 ไว้แล้ว นั้นโดยที่กรมการขนส่งทางบกได้ประกาศงดดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ที่มีการอบรมและทดสอบ ณ ที่ทำการสำนักงานขนส่งทุกแห่ง และงดการให้บริการหน่วยเคลื่อนที่ ในช่วงเวลาที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว ทำให้ประชาชนไม่สามารถมาดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถได้ดังนั้น เพื่อเป็นการเยียวยาผลกระทบที่เกิดจากการงดการดำเนินการดังกล่าว อธิบดีกรมการขนส่งทางบกจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการต่ออายุ การแก้ไขรายการ และการออกใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564”ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไปข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ20 ของระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการต่ออายุ การแก้ไขรายการ และการออกใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ พ.ศ. 2564 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน“ข้อ 20 การต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ที่สิ้นอายุเกินกว่า 3 ปี ระหว่างวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2564 จนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 ให้ได้รับยกเว้นการทดสอบขับรถ”ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐