ศูนย์ศึกษาฯพิกุลทองฯสืบสานงานพ่อสานต่อพระราชปณิธานบนฐานวิถีชีวิตใหม่

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เชิญชวนทุกท่านร่วมชมงานชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ ภายใต้ชื่องาน “สืบสานงานพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน บนฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)” ระหว่างวันที่ 27 – 29 กันยายน 2564เดือนกันยายนของทุกปี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้กำหนดให้มีการจัดงานประจำปีขึ้น เริ่มตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมาถึงปีปัจจุบัน นับเป็นครั้งที่ 22 ของการจัดงาน โดยเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องเกษตรกร นักเรียนนักศึกษา นักวิชาการหรือผู้สนใจทั่วไปทั้งในจังหวัดนราธิวาสและต่างจังหวัดได้เข้ามาเที่ยวศึกษา ชมงานภายในศูนย์ฯ ทั้งนี้เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีพระราชปณิธานแน่วแน่ในการสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และพระราชดำริด้านต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบรมวงศานุวงศ์ ที่ได้พระราชทานแนวพระราชดำริให้ศูนย์ฯ ศึกษาวิจัยหาแนวทางการพัฒนาที่ดินที่เพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้อย่างเหมาะสม และแนวพระราชดำริจัดทำโครงการต่างๆ พร้อมทั้งนำผลสำเร็จไปขยายผลในพื้นที่ต่างๆ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดใกล้เคียง ให้สามารถประกอบอาชีพได้ ประโยชน์ปลายทางคือ ประชาชนได้อยู่ดีกินดีนั่นเองเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่ปี 2563 ถึงปัจจุบัน ทำให้ทุกคนยังต้องดำเนินชีวิตตามปกติแบบวิถีใหม่ หรือ New Normal ในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะชีวิตประจำวัน ธุรกิจ การเรียน การทำงาน ดังนั้นในปี 2564 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จึงกำหนดรูปแบบการจัดงานขึ้นใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน คือจัดในรูปแบบระบบออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom โดยการเผยแพร่ถ่ายทอดสดผ่านเพจเฟซบุ๊ก (Facebook Live) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ไม่ว่าท่านอยู่ที่ใดสามารถเปิดรับชมงาน “สืบสานงานพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน บนฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)” ได้ตั้งแต่วันที่ 27 – 29 กันยายน 2564 นี้ อยู่ที่ไหนก็เสมือนหนึ่งได้ไปร่วมเที่ยวชมและสัมผัสธรรมชาติที่มีชีวิต ท่านสามารถศึกษาเรียนรู้ได้ทุกกิจกรรมที่จัดให้มีภายในงานที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 ก.ย.โดยนายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. ร่วมพิธีเปิดงาน ตามด้วยปาฐกถา “สืบสาน รักษา และต่อยอด ประสบการณ์ในการสนองพระราชดำริ” และการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “New Normal การปรับตัวให้เข้ากับภูมิสังคมที่เปลี่ยนแปลง” โดยนายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร.ในขณะเดียวกันทุกวันของการจัดงาน มีกิจกรรมการจัดฝึกอบรมจำนวน 12 หลักสูตรๆ ละ 30 คนเท่านั้น ล้วนน่าสนใจทุกหลักสูตร ท่านสามารถที่จะเข้าไปคลิกในเฟซบุ๊กเพจศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้ง 3 วันของการจัดงาน “Visual tour เปิดบ้านตามรอยพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน” พาท่านไปเรียนรู้ดูงานการพัฒนาอาชีพด้านต่างๆ จำนวน 9 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 “ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ สร้างองค์ความรู้สู่เกษตรกร” จุดที่ 2 “ปลูกผักรอบรั้ว บ้านสวนพอเพียง” จุดที่ 3 “สืบสาน พัฒนา อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น” จุดที่ 4 “ประมงน้ำเปรี้ยว พระราชดำริสู่ความพอเพียง” จุดที่ 5 “แลพรุ – ชมเสม็ดมนต์เสน่ห์พิกุลทอง” จุดที่ 6 “เกษตรประณีต สู่วิถีพอเพียง เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน” จุดที่ 7 “ขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ สู่วิถีเกษตรกร” จุดที่ 8 “ปศุสัตว์สืบสาน วิถีพอเพียงตามพระราชดำริ” และจุดที่ 9 “เรียนรู้ ร่วมใจ ต้านภัยสุขภาพ”นอกจากนี้มีกิจกรรมเสวนาหลายหัวข้อที่เกี่ยวกับการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในปัจจุบัน และการวางแผนการดำเนินงานที่เหมาะสมในปี2565 บนฐานวิถีใหม่ (New Normal) ในหัวข้อ “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ กับทิศทางการขับเคลื่อนงานบนฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)” โดยนางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เป็นต้นเพียงใช้เวลาไม่นานท่านสามารถเก็บเกี่ยวความรู้ประสบการณ์ได้อย่างเต็มที่ พัฒนาและต่อยอดอาชีพสู่วิถีใหม่แบบพอเพียง รับชมการถ่ายทอดสดทั้ง 3 วัน อาจเปลี่ยนชีวิตใหม่ให้คุณก็เป็นได้

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐