"C&G"รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่4ประจำปี2564

น.ส.วรรณ์รัฏฐ์ สมรรคนัฏ ผู้จัดการฝ่ายมวลชนสัมพันธ์ บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ดำเนินโครงการกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม กล่าวว่า เมื่อเร็วๆนี้ บริษัทได้รับรางวัลอุตสหกรรมสีเขียวระดับที่4 ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นรางวัลที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดให้มีขึ้น เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยให้เป็นไปในแนวทางอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industry)ซึ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่เมืองตามศักยภาพด้านทรัพยากรและโครงสร้างด้านกายภาพ เพิ่มผลผลิตสามารถแข่งขันได้ในเชิงธุรกิจการค้า ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีความปลอดภัยอาชีวอนามัยและความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่กันไปด้วย เป็นการพัฒนาที่สร้างความสมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อม และสังคม ทำให้อุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างเป็นสุขและยั่งยืนโดยในส่วนของระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) หมายถึงการที่ทุกคนในองค์กรมีจิตสำนึกร่วมกันในการสงวนและรักษาไว้ ซึ่งสิ่งแวดล้อมที่ดีและให้ความร่วมมือร่วมใจในทุกด้านของการประกอบกิจการให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และดำเนินการต่างๆจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรสำหรับการได้รับรางวัลดังกล่าวตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯและบุคคลากรทุกภาคส่วนในการให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจรทั้งในระดับโรงงานและชุมชนรอบโครงการ ตลอดจนความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบโครงการควบคู่ไปกับพัฒนาธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิดสร้างสรรค์คุณค่าพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตลอดไป

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐