ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล9,814ราย

วันที่ 9 ต.ค.64 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารต่ํากว่าชั้นนายพลเรื่อง “พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล” (วาระตุลาคม 2563) ให้แก่ นายทหารสัญญาบัตร ซึ่งรับราชการมาด้วยความเรียบร้อย เป็นผลดีแก่ทางราชการ และได้เลื่อนขึ้นดํารงตําแหน่งอัตราสูงขึ้น มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารต่ํากว่าชั้นนายพลจำนวน9,814ราย โดยมีรายละเอียดดังนี้คลิกอ่าน

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐