ชาวแม่ลาน้อยตักบาตรเทโวฯเนื่องในเทศกาลออกพรรษาประจำปี2564

เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย นำประชาชนร่วมสืบสานประเพณีออกพรรษา ประจำปี 2564 “ตักบาตรเทโวโรหนะ” ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด 19 อย่างเข้มงวดเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 05.00 น. นายอาคม จำลองศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ลาน้อย นำหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีตักบาตรเทโวโรหนะ เนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี 2564 ณ บริเวณสี่แยกเสาหลักเมืองอำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายในงานมีการจัดกิจกรรม แสดงรำนก รำโต จากเยาวชน ไหว้พระ รับศีล รับพร และตักบาตรเทโวโรหนะ พระสงฆ์ สามเณร จำนวน 30 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว โดยมีประชาชน และพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรม ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด 19 อย่างเข้มงวดนายอาคม จำลองศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ลาน้อย ได้กล่าวว่า เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย ได้ให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ที่ยึดถือปฏิบัติสืบทอดตลอดมา และมีความตั้งใจในการรักษาและสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะ ของอำเภอแม่ลาน้อย โดยมีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรในวันสำคัญ สร้างความตระหนักรู้ แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน เสริมสร้างความผูกพัน ความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน ส่งเสริมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา /และ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปด้านนางอัมพร รวมใจวิไล ประธานสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลแม่ลาน้อย ได้เปิดเผยว่า การตักบาตรเทโวเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ตักบาตรเทโว หรือเรียกว่า การตักบาตรเทโวโรหณะ ซึ่งคำว่า “เทโว” ย่อมาจาก “เทโวโรหณะ” แปลว่า การเสด็จจากเทวโลก การตักบาตรเทโวจึงเป็นการระลึกถึงวันที่พระพุทธองค์เสด็จกลับจากการโปรดพระพุทธมารดาในเทวโลก หรือสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ในเวลาเช้าวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 หลังจากที่พระองค์ทรงจำพรรษาที่นั้นเป็นเวลา 3 เดือน พอออกพรรษาก็เสด็จลงจากเทวโลกนั้นมายังโลกมนุษย์ โดยเสด็จลงที่เมืองสังกัสส์ ใกล้เมืองพาราณสี ชาวบ้านชาวเมืองทราบข่าวก็พากันไปทำบุญตักบาตรพระพุทธองค์ที่นั้น และเป็นการรับเสด็จพระพุทธองค์ด้วย กล่าวกันว่า ในวันนี้ได้เกิดเหตุอัศจรรย์ คือ เทวดา มนุษย์ และสัตว์นรก ต่างมองเห็นซึ่งกันและกัน จึงเรียกวันนี้อีกชื่อหนึ่งว่า “วันพระเจ้าเปิดโลก” คือ เปิดให้เห็น กันทั้ง 3 โลกนั่นเอง

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐