ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่นมุ่งพัฒนาเกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพดี

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น มุ่งพัฒนา การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตามเป้าหมาย ส่งเสริมเกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ชั้นพันธุ์ขยายและชั้นพันธุ์จำหน่าย เป็นภารกิจหลักของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ต้องดำเนินการตามกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ เพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพดี ได้ปริมาณตามเป้าหมาย และทันต่อฤดูกาลปลูก การจัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าวจึงเป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ เนื่องจากเป็นการปฏิบัติขั้นตอนแรกที่สามารถกำหนดคุณภาพเบื้องต้นของเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตได้ ทั้งนี้คุณภาพและปริมาณของเมล็ดพันธุ์ จะดีมากน้อยเพียงใด ก็ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติดูแลรักษา ประกอบกับสภาพแวดล้อมขณะที่เมล็ดพันธุ์เจริญเติบโตอยู่ในแปลงขยายพันธุ์ นายมงคล จันทร์ประทัด ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น กล่าวว่า การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น มีเป้าหมายเฉลี่ยปีละ 3,800 ตัน ซึ่งฤดูกาลผลิตฝนปีพ.ศ.2564 นี้ ทางศูนย์ฯ มีเป้าหมายการผลิต จำนวน 3,800 ตัน โดยผลิตข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 จำนวน 1,500 ตัน ข้าว กข6 จำนวน 1,300 ตัน และข้าวชัยนาท 1 จำนวน 1,000 ตัน (แบ่งเป็นการผลิตฤดูฝนปีพ.ศ.2564 จำนวน 400 ตัน และฤดูแล้งปีพ.ศ.2565 จำนวน 600 ตัน) มีกลุ่มที่จัดทำแปลงทั้งหมด 58 กลุ่ม สมาชิก 1,173 ราย และพื้นที่ 15,350 ไร่ โดยกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ จะต้องปฏิบัติงานจัดทำแปลงขยายพันธุ์ตามกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ ภายใต้กฎระเบียบ และข้อบังคับของกลุ่ม และอยู่ในการกำกับดูแลของเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ซึ่งเกษตรกรที่ทำการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวนอกจากมีการรวมกลุ่มเป็นศูนย์ข้าวชุมชนแล้ว บางส่วนยังรวมกลุ่มในรูปแบบแปลงใหญ่ จึงเห็นได้ชัดว่าเกษตรกรจะมีวินัย มีความเข้มแข็ง สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ได้คุณภาพมาตรฐานนอกจากนี้ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่นยังมีการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน เพื่อเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด แต่อยู่ภายใต้คุณภาพมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ศูนย์ข้าวชุมชน โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สนับสนุนการจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ ปีพ.ศ.2543 ให้มีบทบาทหน้าที่ในการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดีในชุมชน เป็นศูนย์เรียนรู้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการพัฒนาข้าวของชุมชน ซึ่งในปัจจุบันได้มีศูนย์ข้าวชุมชนขึ้นทะเบียนกับกรมการข้าวใน 74 จังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 2,387 แห่ง จังหวัดขอนแก่นมีศูนย์ข้าวชุมชนที่อยู่ในการกำกับดูแลของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น จำนวนทั้งหมด 91 แห่ง ดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 ถึงปีพ.ศ.2564 มีเกษตรกรร่วมโครงการศูนย์ข้าวชุมชน จำนวน 2,182 ราย พื้นที่ทั้งสิ้น 24,891 ไร่ ปัจจุบันศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่นได้รับมอบหมายให้ดูแลศูนย์ข้าวชุมชน จำนวน 29แห่ง เกษตรกรทั้งหมด 875 ราย พื้นที่ศูนย์ข้าวชุมชน ที่ร่วมโครงการปีนี้ 10,434 ไร่ ซึ่งศูนย์ฯ ได้มีการสนับสนุนเมล็ดพันธ์ข้าวคุณภาพดีให้แห่งละ 3 ตัน สนับสนุนกระสอบบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าวให้แห่งละ 500 ใบ สนับสนุนเครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าวแห่งละ 1 เครื่อง และสนับสนุนเครื่องอบลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ข้าวจำนวน 4 เครื่อง เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้ได้แห่งละ 100 ตันขึ้นไปโดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่นได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่นักวิชาการของศูนย์ฯ ไปถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องการผลิตข้าวให้ได้คุณภาพ การพัฒนาด้านการเพิ่มองค์ความรู้ให้กับสมาชิกกลุ่ม ในด้านการบริหารจัดการกลุ่ม การผลิตเมล็ดพันธุ์โดยตลาดนำการผลิตและการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้ามาเป็นที่ปรึกษาของกลุ่ม ทำให้กลุ่มเกิดความเข้มแข็ง มีความยั่งยืน สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีสำหรับใช้เพาะปลูกในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นได้อย่างเพียงพอ และสามารถพัฒนาให้เป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวได้ในอนาคต ตามนโนบายการเพิ่มปริมาณการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้เพียงพอกับความต้องการต่อไป โดยศูนย์ข้าวชุมชนดังกล่าว ยังคงมีการดำเนินงานกิจกรรมต่อเนื่อง ในลักษณะการบริหารจัดการแบบชุมชนมีส่วนร่วม “โดยชาวนา เพื่อชาวนา”

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐